Belangenvereniging Zwammerdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

1. Van de middelen om het doel te bereiken.

1.1 De in artikel 1.3 van de Statuten opgesomde middelen om het doel te bereiken c.q. te bevorderen worden nader als volgt omschreven:
a) Het organiseren van vergaderingen van leden.
b) Het uitgeven van een periodiek waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten van het bestuur en waarin voor de leden relevante informatie wordt verschaft.
c) Het voordragen van wensen bij de officiële instanties zowel langs directe weg als door ondersteuning van officiële gedelegeerden of afgevaardigden.
d) Het opstellen van beleidsplannen betreffende Zwammerdam.
e) Het verzamelen van literatuur en het ter kennis brengen daarvan aan de leden.
f) Het verzamelen van ervaringen bij anderen dan de leden.
g) Het onderhouden van contact met instellingen die een vergelijkbaar doel hebben.
h) Het signaleren en beoordelen van initiatieven het eventueel steunen en / of stimuleren daarvan.
i) Het zich laten vertegenwoordigen in officiële commissies.
j) Het in zo breed mogelijke zin onder de aandacht brengen van aangelegenheden betreffende Zwammerdam bij politieke partijen zonder zich echter aan één of meer politieke partijen te binden.

2. Van de leden.

2.1 De Belangenvereniging kent uitsluitend leden die persoonlijk contributie betalen en leden die deel uitmaken van een contributiebetalend gezin, alsmede rechtspersonen.
2.2 Indien één lid van een gezin contributie betaalt, zijn daardoor indien zij dit wensen, alle leden van dat gezin lid en verkrijgen hierdoor ook stemrecht.

3. Van het bestuur.

3.1 Het aantal leden van het bestuur wordt jaarlijks bij de verkiezing vastgesteld.
3.2 De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de ledenvergadering. Hij voert namens de vereniging het woord.
3.3 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter een secretaris en een penningmeester aan.
3.4 De secretaris maakt notulen van de vergaderingen van het bestuur, of doet ze maken in de vorm die de ledenvergadering of het bestuur goed vindt. Het maken van notulen kan echter ook worden opgedragen aan een ander lid van het bestuur.
De secretaris voert de correspondentie van de vereniging tenzij dit aan een ander lid per geval wordt opgedragen.
De secretaris houdt archief van alle ingekomen en uitgegane correspondentie. Andere

leden die bij geval correspondentie voeren stellen een afschrift daarvan aan de secretaris voor archief ter hand.
Hij maakt het jaarverslag en legt dit aan het bestuur voor.
3.5 De penningmeester ontvangt de binnenkomende gelden en doet de uitgaven na overleg met het bestuur. Hij houdt daarvan boek en laat de boeken en bescheiden tenminste éénmaal per jaar door de kascommissie controleren.
Hij bereidt de begrotingen de rekening voor en legt deze over aan het bestuur.
3.6 Het bestuur keurt jaarverslag, begroting en rekening goed en legt ze aan de ledenvergadering voor.
3.7 De overige taken van het bestuur worden naar billijkheid over de leden verdeeld.
3.8 Het bestuur wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan, die de voorzitter bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering in al zijn taken vervangt.
3.9 Bij ontstentenis van de secretaris of de penningmeester wijst het bestuur zo spoedig mogelijk een ander lid aan;
Bij afwezigheid van de secretaris of penningmeester voor langere duur kan het bestuur plaatsvervangers uit haar midden aanwijzen.
3.10 Indien een dagelijks bestuur is aangewezen beslist het bestuur waarover door het dagelijks bestuur besluiten kunnen worden genomen en wat aan het gehele bestuur voorbehouden blijft.
Goedkeuring van het jaarverslag begroting en jaarrekening en het opstellen van een agenda voor een ledenvergadering kunnen niet aan het dagelijks bestuur worden opgedragen.
3.11 Indien zulks gewenst stemt het bestuur over personen schriftelijk met ongetekende briefjes.

4. Van de ledenvergadering.

4.1 De ledenvergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal opgekomen leden.
4.2 De ledenvergadering wordt door of namens de voorzitter bijeengeroepen tenminste veertien dagen voor de datum van de vergadering onder overlegging van de te behandelen onderwerpen.
4.3 De ledenvergadering kan slechts besluiten nemen over onderwerpen die op de agenda zijn geplaatst; mits twee derde van de aanwezige stemgerechtigde leden besluit kunnen punten aan de agenda worden toegevoegd amendementen op voorstellen kunnen echter te allen tijde aanhangig worden gemaakt.
4.4 Kandidaten voor het bestuur kunnen tot het tijdstip dat de voorzitter de stemming aan de orde stelt, worden voorgedragen.
4.5 De stemming geschiedt schriftelijk en is geheim.
4.6 Ongeldig zijn de stembiljetten die niet door het zittende bestuur zijn uitgereikt of wanneer niet duidelijk blijkt van de bedoeling van de kiesgerechtigde.
4.7 Leden van het bestuur worden gekozen voor de periode van één jaar en zijn direct herkiesbaar.
4.8 Het zittende bestuur ziet er op toe dat alle stemgerechtigde leden, voor zover aanwezig op de ledenvergadering in het bezit komen van een stembiljet.
4.9 Over zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping dan wel bij handopsteken gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn

verworpen. De voorzitter brengt de meest verstrekkende voorstellen het eerst in stemming. De voorzitter brengt als laatste zijn stem uit.
4.10 Goedkeuring van de jaarrekening gezien het verslag van de kascommissie door de Ledenvergadering dechargeert de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid.
4.11 In de gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist de ledenvergadering ter plaatse.

5. Van de kascommissie

5.1 De ledenvergadering benoemt de kascommissie die de boeken en bescheiden van de penningmeester controleert. Zij brengt schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan de ledenvergadering.
5.2 De kascommissie telt twee leden. Tussentijds benoemde leden treden in de plaats van hun voorganger.

6. Van andere commissies.

6.1 Commissies kunnen uit een of meer personen worden samengesteld.
6.2 Tenzij het instellende orgaan anders heeft beslist, wijst een meerhoofdige commissie uit haar midden een voorzitter en een rapporteur aan.
6.3 Een commissie brengt in ieder geval eenmaal per jaar een tussentijdsverslag aan het instellende orgaan uit.

7. Van het financiële beheer.

7.1 De penningmeester houdt boek volgens het eenvoudigste systeem.
7.2 Indien de vereniging een postbank dan wel andere bankrekening heeft geopend, wordt geregeld dat de penningmeester alleen tot tekenen bevoegd is, terwijl ook uit het bestuur gemachtigden worden aangewezen die de penningmeester in voorkomende gevallen kunnen vervangen.
7.3 De penningmeester kan geen betalingen doen zonder dat de vordering per nota is gedaan. Hij bewaart de kasstukken gedurende de termijn door de wet gesteld.
8. Wijzigingen.
8.1 Dit Huishoudelijk Reglement kan te allen tijde door de ledenvergadering worden gewijzigd.
8.2 Het Huishoudelijk Reglement en de wijzigingen daarvan treden in werking op het tijdstip zoals bepaald door de ledenvergadering.

Scroll naar boven

Volg Damse Zaken via e-mail

Voer uw naam en e-mail in en ontvang wekelijks een notificatie met de laatste Damse Zaken

Naam(Vereist)