Belangenvereniging Zwammerdam

HISTORISCHE WERKGROEP ZWAMMERDAM

Secretariaat:
Historische Werkgroep Zwammerdam

De Zwijgerstraat 6

2411 VV Bodegraven

Tel. 0172 – 614191

E-mail: HistorischeWerkgroepZwammerdam@gmail.com.

Bank: NL 72 ABNA 0129 9634 53 t.n.v. P. van Veen Penningmeester HWZ

Onze boekjes zijn verkrijgbaar op de onderstaande adressen:

 

Arie van der Eijk, Lindenhovestraat 12, 2471XK Zwammerdam, tel. 06-83 52 11 73.

Wim van den Hoven, Molenstraat 46, 2471AB Zwammerdam, tel. 0172-611520.

Cees Langeveld, Grutto 55, 2411LR Bodegraven, tel. 0172-612280.

 

 

Bestuursleden:

Voorzitter : dhr. A. van der Eijk

Secretaris/penningmeester: mevr. P. van Veen

Bestuurslid: Cees Langeveld

Leden:  dhr. W. van den Hoven en dhr. S. Oosterbeek

 

Oprichting

De Historische Werkgroep Zwammerdam (H.W.Z.), opgericht 20 februari 1985, heeft vanaf die tijd getracht aan de (Oud)Dammenaren en belangstellenden, die het dorp Zwammerdam een warm hart toedragen, iets van de rijke historie van hun dorp te laten zien in woord en beeld. Dit door middel van het uitgeven van boekjes in de historische reeks “ONS ZWAMMERDAM” en het houden van exposities met wisselende thema’s. Een jaarlijks gebeuren dat niet meer is weg te denken op Koningsdag (voorheen Koninginnedag) De grote belangstelling voor ons werk, de verkoop van onze boekjes, de financiële steun van onze donateurs en de schenkingen van historisch materiaal, geven ons de stimulans om met het onderzoek naar de historie van Zwammerdam door te gaan. De Historische Werkgroep Zwammerdam functioneert binnen de Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Hierdoor blijven de geschonken en verworven materialen en documenten in onze archiefruimten voor het nageslacht bewaard.

 

Doel

Het doel van de Historische Werkgroep Zwammerdam is: de rijke historie van het dorp Zwammerdam levend te maken en te houden voor alle (Oud)Dammenaren en belangstellenden.

 

Activiteiten

Na de jaarlijkse tentoonstelling op Koningsdag wordt deze tentoongesteld in het Gezondheidscentrum, Plein 1 te Zwammerdam, welke dagelijks voor een ieder vrij toegankelijk is. Zo mogelijk verlenen wij onze medewerking aan andere dorpse activiteiten.

Verder proberen wij zoveel mogelijk door het maken van foto’s van sloop, nieuwbouwprojecten en bijzondere gebeurtenissen in Zwammerdam vast te leggen.

Foto jaarlijkse tentoonstelling 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s heden en verleden Zwammerdam


Dorpskerk van Zwammerdam


De oude brug


Rijn met de graansilo

Hoek Spoorlaan/Vinkebuurt

Financiële steun

Indien hiermede uw interesse is gewekt, kunt u ons financieel steunen door donateur te worden. Wij zijn namelijk geheel afhankelijk van de verkoop van onze boekjes en ontvangen donaties, aangezien wij op geen enkele wijze aanspraak kunnen maken op subsidie.

Onze boekjes zijn verkrijgbaar bij onderstaande adressen:

Secretariaat: HistorischeWerkgroepZwammerdam@gmail.com

  • Arie van der Eijk, Lindenhovestraat 12, 2471 XK Zwammerdam
  • W. van den Hoven, Molenstraat 46, 2471AB Zwammerdam
  • C.M. Langeveld, Grutto 55, 2411LR Bodegraven

Indien u ons wilt steunen – financieel en/of met historisch materiaal en foto’s – kunt u contact opnemen met bovengenoemde personen. Uw steun is van harte welkom want het is voor Zwammerdam, “Ons Zwammerdam”.

Bekijk ook het overzicht van onze uitgaven >> ‘Ons Zwammerdam’

Ons Zwammerdam

Nr. 36 (2024)

-Zwammerdam in vroeger tijden                                                                          

-Familie de Jager vestigt zich in Zwammerdam                                                 

-Herbert Cornelisz de Jager, een talenwonder uit Zwammerdam                       

-De Oost Indische Compagnie                                                                            

-Plantage-eigenaren zoeken hun heil in Zwammerdam                                      

-Gerrit Aertsz de Plutter komt naar Zwammerdam                                            

-Quiringh Gerritsz van Brekelenkam, een Leidse fijnschilder                           

-Cornelis Sluijter, een bekende pottenbakker uit Zwammerdam         

Hier volgt een overzicht van de jaarlijks uitgegeven boekjes in de reeks ‘Ons Zwammerdam’ door de Historische Werkgroep Zwammerdam.

Nr. 35 (2023)

– Scheepswerf “De Volharding” Na driehonderd jaar nog springlevend

– Het dorp Zwammerdam en de buurtschap Overtocht

– De Oude Rijn, vanouds een economische waterweg

– Aanleg van het jaagpad van Utrecht naar Leiden

– De trekschuit met haar jagers

– Het ontstaan van de Scheepmakerij te Zwammerdam

– Scheepswerf “de Volharding” te Zwammerdam

 

Nr. 34 (2022)

-Zwammerdam viert 1000-jarig bestaan in 1960.

-Herdenking “Rampjaar 1672” en op handen zijde “Annexatie” van Gemeente Zwammerdam beide ten tonele gebracht tijdens het 1000-jarig bestaan feest.

 Nr. 33   (2020/2021)

-“Dat zij in onze herinnering blijve”

De personen die zijn omgekomen in de oorlogsjaren 1940-1945.

– Van een oorlog komt een oorlog.

– Het geweld breekt los, het begin van de oorlog.

– Het bombardement bij Zwammerdam en Rotterdam.

– Enkele nabestaanden vertellen hun verhaal.

– Edith Roseij Beek, een ondergedoken Joods meisje in Zwammerdam.

– Wat zoal gebeurde tijdens de bezettingsjaren in Zwammerdam.

– Toespraak van burgemeester Hoogenboom 7 mei 1945.

– De aanhouding op de Ziendeweg.

– Bevrijdingsfeest Zwammerdam 18 juli 1945.

– Verhalen over de oorlog door enkele Dammenaren.

 

Nr. 32 (2019)

o Brandstoffenhandel P. van den Hoven en zonen

o Van Hoven’s Visscher pleister

 

Nr. 31 (2018)

o Vrijenes, een vrije Hoge Heerlijkheid

o Eigenaren en bewoners van de twee boerderijen Vrijenes

o Lindenhovestraat aan de Lage Zijde nabij Zwammerdam

o De Lindenhovestraat met oude en nieuwe afbeeldingen

 

Nr. 30 (2017)

o Over het huis met later de grutterij in Zwammerdam

o Proces met de kerkmeesters van de Hervormde gemeente

o Proces met de kerkmeesters van de Remonstrantse gemeente

o Proces met Cornelis van Aerssen, ambachtsheer van Voshol

 

Nr. 29 (2016)

o Zwammerdam in ansicht en geschrift

 

Nr. 28 (2015)

o Hoeve “Hoogen Burcht” al vanouds genoemd.

o Stichting van de Zorginstelling “Hooge Burch”.

o Van Weideveldpad naar Ziendeweg.

o Brief van Maartje van der Wal.

o Burgerlijke Stand Gemeente Zwammerdam 1811-1964.

 

Nr. 27 (2014)

o Opheffing gemeente Zwammerdam per 1 februari 1964

 

Nr. 26 (2012)

o Hendrick Wolphertsz van der Laer, een vergeten predikant

o Jacob de Bruijn, een man van aanzien

o “Prinsenhof”, een verhaal van overlevering

o Levensloop van Kroonprins Willem

o Sophie, Prinses van Württemberg

o Koning Willem III

Nr. 25 (2011)

o Jan Swammerdam

o Medische Wetenschap in de Middeleeuwen

o Geneeskunde in de Nederlanden

o De Koenerdings naar Zwammerdam

 

Nr. 24 (2010)

o “Oud en nieuw” in beeld vanuit de vier windstreken

 

Nr. 23 (2009)

o Begrafenissen en gebruiken door de eeuwen heen

o Voorvaderlijke gewoonten bij het begraven hier te lande

o Stichting van het ambacht en de parochie Zwammerdam

o Bijzondere inschrijvingen en begrafenissen

o Rouw- en wapenborden in de kerk

o Aanleg nieuwe algemene begraafplaats Buitendorp

o Rouwen in onze hedendaagse samenleving

 

Nr. 22 (2008)

o Zwammerdam, Springlevend in het Groene Hart van Holland

o Middenstand en winkelnering

o Kerken en geloofsleven

o Groot- en kleinbedrijven

o Verkeer en transport

o Zorg en hulpverlening

o Jeugdherinneringen

o Vooruitgang en achteruitgang

 

Boek van W. van Tuyl (2007)

o Zwammerdam, door de eeuwen behouden

 

Nr. 21 (2006)

o Ons Zwammerdam

o Straten roepen herinneringen op in Zwammerdam

 

Nr. 20 (2005)

o Waarover spraken zij, de Dammenaren in 1905?

 

Nr. 19 (2004)

o Waterschappen, de kracht achter waterbeheersing

o Een wandeling/fietstocht door de Dampolder van Zwammerdam

 

Nr. 18 (2003)

o Boerderijen gelegen onder Zwammerdam

o Zwammerdam en de ruilverkaveling

 

Nr. 17 (2002)

o Herinneringen van de 20e eeuw aan Zwammerdam (klik hier)

 

Nr. 16 (2001)

o Verkrotting en nieuwbouw in de jaren zestig en zeventig

 

Nr. 15 (2000)

o Een eigen Raadhuis voor Zwammerdam

o Wonderbaarlijk vertrek van Burgemeester Hoogendijk

o De grote brand in juni 1906

o Gedichten: ‘Zwammerdam’ en ‘Het dorp’

o Met de trekschuit van Alphen naar Zwammerdam

o Gedicht: ‘Remonstrantse kerk 350 jaar’

 

Nr. 14 (1999)

o Negentig jaar ‘Uitspanning Door Inspanning’

 

Nr. 13 (1998)

o Volksverhalen verteld door bode Pieter Hoogendoorn

o Gehouden rechtsspraak in het rechthuis van Zwammerdam

o Nederland neutraal in de Eerste Wereldoorlog

 

Nr. 12 (1997)

o Ansichtkaarten en foto’s vertellen over Zwammerdam

 

Nr. 11 (1996)

o Bevrijdingsfeesten van Zwammerdam in 1945 en 1995

 

Nr. 10 (1995)

o Zwammerdamse gebeurtenissen van een eeuw geleden, 1895

 

Nr. 9 (1994)

o De brandbestrijding binnen de Brandbrouwerij Zwammerdam

Nr. 8 (1993)

o Drie generaties Van Aerssen, ambachtsheren van Voshol

o 150 Jaar Lohman-orgel in de N.H. kerk 1842-1992

o De zilveren Avondmaalsbekers van de Remonstrantse Gemeente

 

Nr. 7 (1992)

o Zwammerdam door de ogen van kunstenaars gezien

o Gebeurtenissen uit het jaar 1892

 

Nr. 6 (1991)

o Ansichtkaarten en foto’s vertellen over Zwammerdam en de Overtocht

 

Nr. 5 (1990)

o Tentoonstelling 1986 in beeld

o Herinneringen aan de tentoonstelling 1987

o Romeinse schepen op de tentoonstelling 1988

o Koninginnedag, 29 April 1989, in ons Zwammerdam

 

Nr. 4 (1989)

o De Zwammerdamse IJsclub 100 jaar, 1887-1987

o De zangvereniging ‘Eendracht Maakt Macht’

 

Nr. 3 (1988) (herdruk)

o Ansichtkaarten en foto’s vertellen over Zwammerdam

 

Nr. 2 (1987)

o De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen te Zwammerdam

o Barbarossa, de wachter bij de Zwammerdam

 

Nr. 1 (1986)

o De watermolen van de Dam- of Binnepolder te Zwammerdam

o Nieuwjaars-, Heil- en Zegenwenschen bij de aanvang van de jaren 1806, 1826 en 1860

 

Privacyverklaring.

Van de donateurs van de Historische Werkgroep Zwammerdam zijn een aantal persoonsgegevens bekend zoals naam, adres, postcode, woonplaats en soms emailadres en telefoonnummer. Dat is nodig voor de contributie en deze zijn uitsluitend in te zien door het bestuur en haar leden. Eventueel kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Publicaties.

Wij doen onze uiterste best de rechten met betrekking tot de illustraties te regelen volgens de Auteurswet. Zij die desondanks menen zekere rechten te doen gelden, worden verzocht contact op te nemen met het bestuur van de HWZ.

Schenkingen.

Schenkers worden geacht volledig afstand te doen van de gegeven foto’s, documenten en/of objecten en zullen in de toekomst, evenals hun partner en erven, hierop geen aanspraak maken.  E.e.a. kan worden gebruikt voor publicaties en/of worden getoond in een tentoonstelling. De HWZ kan objecten uitlenen aan derden. Schenker gaat er mee akkoord dat zijn naam kan worden vermeld bij de tentoonstelling en bij publicaties.

Gebruik foto’s en prentbriefkaarten, objecten.

Indien foto’s en prentbriefkaarten in bruikleen worden geven aan de Historische Werkgroep Zwammerdam, worden deze gedupliceerd en het duplicaat wordt eigendom van de HWZ.  De verstrekkers geven daarmee ook uitdrukkelijk toestemming voor gebruik en publicatie van de foto’s en prentbriefkaarten en het vermelden van hun naam.  Objecten in bruikleen gegeven voor een bepaalde publicatie en/of tentoonstelling worden na afloop geretourneerd. Wij doen onze uiterste best om zorgvuldig met e.e.a. om te gaan. Voor verlies en/of beschadiging kan de HWZ niet aansprakelijk worden gesteld.

Copyright boekjes.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit de uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de Historische werkgroep Zwammerdam.

Scroll naar boven

Volg Damse Zaken via e-mail

Voer uw naam en e-mail in en ontvang wekelijks een notificatie met de laatste Damse Zaken

Naam(Vereist)