Belangenvereniging Zwammerdam

Belangenvereniging Zwammerdam
Jaarverslag 2020

1-jan-2020 – 1-jan-2021
(incl. financiële verantwoording 2019)

 

Inleiding
Voor u ligt het Jaarverslag over het jaar 2020. Gewoontegetrouw doen we dit met een verslag en een Financiële verantwoording over de periode van 1 januari tot 1 januari. Hiermee wijken we af van waar we statutair toe verplicht zijn. Daarin wordt immers gesteld dat een boekjaar loopt van 1 maart tot 1 maart. Het aanpassen van deze statutaire verplichting staat op onze agenda. De reden voor deze afwijking is praktisch. Verder willen we verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de financiële handel en wandel van onze en uw vereniging.
We sluiten een jaar af, zonder dat eigenlijk gestart te hebben. Hiermee direct een historisch jaar, niet om de resultaten, maar juist door het gebrek hieraan. Maar we hebben niet stilgezeten, daarom willen we toch enkele belangrijke zaken van het afgelopen jaar de revue laten passeren.
Nieuwjaar 2020: er is sprake van een probleem in China, waar we waarschijnlijk niet veel mee te maken gaan krijgen… en we beginnen gewoon ons nieuwe jaar. We staan in de startblokken om er weer een mooi jaar van te maken. De vrijwilligersprijs over 2019 is uitgereikt en we zijn klaar voor een nieuw jaar. Veel plannen voor leuke activiteiten verdwenen langzamerhand echter in de koelkast. Achter de schermen werd wel hard gewerkt. Zo werd er hard gewerkt aan de plannen voor het uitbreiden van huisvesting. De bewoning van Ipse de Bruggen aan de Spoorlaan zou stoppen; een uitgelezen plek voor een groot aantal huizen.
In de zomer leek alles weer langzaam opgestart te kunnen worden, maar helaas: de koelkast bleef nodig. Een diepvries is nog niet echt nodig, maar we konden nog geen nieuwe initiatieven opstarten. Alle buitenactiviteiten – waarvan we er vele hebben – werden geannuleerd. En voorlopig zitten we nog in een periode waarin het oude normaal niet het huidige normaal is. We zitten nog opgesloten en zien spreken en raken anderen weinig aan.

Algemene Ledenvergadering
In 2020 hebben we geen Algemene Ledenvergadering gehouden. Ook hierin zijn we dus afgeweken van de statuten. Wel hebben we een schriftelijke verantwoording rondgestuurd aan belangstellenden. We hebben formeel voldaan aan het verantwoorden van het beleid. Van een open discussie en een expliciete goedkeuring van de (financiële) stukken in een Algemene Ledenvergadering was echter geen sprake. Ook dit jaar wordt het organiseren van een vergadering met fysieke aanwezigheid voorlopig niet mogelijk. Daarom een digitale Algemene Ledenvergadering.

Bestuur
Het bestuur kende een aantal wisselingen: Belangrijk in dezen is te vermelden dat Dick Kool na een actief penningmeesterschap zijn functie na de zomer heeft neergelegd. Belangrijke redenen van hem hiervoor waren het afronden van de discussies rond de MFA, het afronden van de planvorming rond de woningbouw en last but not least de grotere druk die er vanuit zijn professionele carrière op hem was komen te liggen. Zijn penningmeesterschap werd overgenomen door Terry Lommerse die al jaren zitting heeft in het bestuur. Direct hierop inhakend kunnen we vermelden dat we de financiële administratie geprofessionaliseerd en vereenvoudigd hebben. Daarnaast is Hans ’t Hart is
in de loop van 2020 tot het bestuur toegetreden. Hij zal vooral actief zijn op het gebied van lobbyen bij instanties en de linking pin zijn tussen bestuur en Wooncommissie, daarnaast heeft hij zitting in Zwammerdam Zorgt. Om de lijst van verantwoordelijkheden van het bestuur verder even te completeren melden we dat Karien Ter Meer een belangrijk deel van haar werk steekt in de communicatie met de bewoners.
Op deze plaats willen we Dick hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Samenvattend is de samenstelling van het bestuur per 1 oktober 2020:
• Eveline Prins voorzitter;
• Egbert Sneller secretaris;
• Terry Lommerse penningmeester;
• Karien Ter Meer en
• Hans ‘t Hart algemene bestuursleden.
Ook weer formeel stelt de ALV het bestuur vast. In de ALV willen we deze samenstelling voor 2021 laten bekrachtigen.

Financiën belangenvereniging over 2020
Gezonde financiën zijn belangrijk voor de belangenvereniging om activiteiten voor belangen-behartiging en lokale ondersteuning van evenementen mogelijk te maken. Hierbij worden verschillende bronnen van inkomsten benut.
Belangrijk hier te vermelden dat we in 2020 de financiële administratie geprofessionaliseerd en vereenvoudigd hebben. Het leek ons een goed moment – bij het overdragen van het penningmeesterschap – deze administratie in een meer geautomatiseerd jasje te hijsen.

Zoals iedereen weet zijn veel activiteiten die groots op planning stonden door Corona gepauzeerd tot de eerstvolgende mogelijkheid. We hopen eind 2021 weer activiteiten met mens tot mens te kunnen doen. . In het voorjaar hebben we een oranje bloemetje aan elk Dams huishouden gegeven. Op 4 mei 2020 zoude we 75 jaar bevrijding markeren, maar helaas. Ook was er geen dorpsfeest en een heel andere kerstuiting met de geweldige kerstbomenactie en de diverse buurten die zelf aan het versieren zijn geslagen (subsidie was ook gehalveerd). Wel zagen we veel solidariteit in het dorp met vlaggen, die ook tot 2 keer besteld zijn. Er is een geweldige live bingo voor de camera van onze dorpsfotograaf georganiseerd. Tot slot hebben we ook in een alternatief Sinterklaasfeest voorzien.

Wat betreft de inkomsten:
De eerste is de vrijwillige bijdrage per huishouden in Zwammerdam die ook in het afgelopen bestuursjaar € 12,50 is gebleven. De inwoners is via de Damse Zaken (voorheen het Dorpssignaal) gevraagd deze bijdrage over te maken aan de belangenvereniging en ongeveer 15% van de huishoudens draagt bij, waarmee wij heel blij zijn.
In feite wordt u met het betalen van dit bedrag lid van de BVZ en heeft u daarmee een stem in de wijze waarop de BVZ haar werk volgens u dient uit te voeren.
Een belangrijk deel van de inkomsten wordt verder gegenereerd door de sponsors van de Damse Zaken (vh. Het Dorpssignaal). En tenslotte ontving de belangenvereniging in 2020 een subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn voor haar bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp (€ 1.000).
4
Jaarverslag Belangenvereniging Zwammerdam 2020
Hoewel de belangenvereniging er niet naar streeft winst te maken probeert zij wel kostenneutraal met een klein positief resultaat na te streven om een reserve te hebben voor onvoorziene activiteiten. Afgelopen jaar zijn we daar goed in geslaagd en hebben we alle activiteiten zoals gepland kunnen uitvoeren. We zien over 2020 een batig saldo van ruim € 3.800,-
Hierbij willen wij iedereen attent maken op het LEF-fonds. Heb je een goed initiatief voor/ in het dorp, dan kan je daarvoor €250 krijgen zonder verdere financiële verantwoording, goede ideeën en vertrouwen gaan hand in hand.
Voorstel besteding van het batig saldo 2020.
Mede door de coronacrises zien we dat er een toenemende behoefte is aan sociale activiteiten. We hebben gezien dat de door Voetbalvereniging Zwammerdam verzorgde maaltijden een “mes dat aan verschillende kanten snijdt”:
1. Het voorziet Dammenaren in maaltijden.
2. Het voorziet de Dammenaren in een mogelijkheid voor sociale contacten.
3. Er is een mogelijkheid ontstaan om de maaltijden gezamenlijk klaar te maken.
Ad 1. Er worden nu ca 80 maaltijden per keer afgenomen.
Ad 2. Zeker in de toekomst willen we de mogelijkheid onderzoeken de maaltijden gezamenlijk te nuttigen in de Zwanenburcht of later de MFA.
Ad 3. Bekeken wordt of maaltijden samen met bewoners van Ipse de Bruggen bereid kunnen worden.
Om dit ook in de toekomst te realiseren stelt het bestuur voor een steamer van Horeca-kwaliteit aan te schaffen van het batig saldo van 2020. Het investeringsbedrag is naar verwachting € 2.500,-.
Achter in dit Jaarverslag is het Financiële Jaarverslag met onder andere de begroting voor 2021 opgenomen.

Commissies
Naast het bestuur kennen we ook nog een aantal commissies. We vinden het belangrijk deze ook hier even kort te vermelden. En daarbij te vermelden waar hun aandacht en werkzaamheden hebben gelegen.
De Wooncommissie met als voorzitter Jozef Kindt. Zij hebben veel werk verzet bij opstellen van een Programma van Wensen voor de woonbehoefte in Zwammerdam. Er is een beschrijving gegeven van de woonbehoefte en de mogelijkheden voor het realiseren hiervan. Tevens heeft deze commissie kritisch de plannen van de gemeente voor het inrichten van de Spoorlaan en andere mogelijke bouwlocaties in ons dorp bekeken. Het realiseren van het MFA lijkt binnenkort een nieuwe fase in te gaan. Na jarenlang inventariseren, overleggen en beslissen liggen er nu blauwdrukken voor de start van ambitieuze bouwprojecten; er komt een duidelijke uitbreiding van het aantal woningen en ook het Multi Functionele Activiteiten Centrum krijgt haar vorm. Belangrijk in deze is te vermelden dat de wooncommissie, als gedelegeerde van de BVZ, de ideeën en wensen voor het voetlicht heeft gebracht van de gemeente. De gemeente is de partij die de beslissingen neemt en verantwoordelijkheid voor de bouwprojecten heeft. De plannen zijn een stuk ambitieuzer dan een aantal jaren geleden. Zo werd er in een eerder stadium gesproken over de bouw van een tiental woningen per jaar. Nu wordt gesproken over een uitbreiding van meer dan 150 huizen.

In de zomer heeft de gemeente in samenwerking met de wooncommissie een toelichting gegeven op de bouwplannen in het dorp. Door de coronacrisis moesten we het opsplitsen in een drietal bijeenkomsten,, maar de totale belangstelling was groot te noemen.
Het Dorpssignaal verschijnt 10 keer per jaar met redelijk actuele informatie over ons dorp en de activiteiten die hierin (gaan) plaatsvinden. Met een kwalitatief hoogwaardig blad wordt eenieder maandelijks op de hoogte gebracht. Ook dit jaar was de kwaliteit van het blad hoogstaand. Met name door de werkzaamheden van Cil Vrij, Luuk Boerman en Meta Boer. Aan het eind van 2019 hebben we besloten de naam van het blad in 2021 aan te passen in “Damse Zaken”. Deze naam zal ook op de website en andere plekken gebruikt gaan worden. Dit is dus nu inmiddels de praktijk geworden.
Zwammerdam Zorgt. Deze commissie stelt zich ten doel incidenteel hulp te bieden waar deze gevraagd wordt. Dit kan een verzoek zijn om iemand naar bijvoorbeeld het ziekenhuis te brengen (met behulp van automaatje), maar ook vragen als het slopen of plaatsen van een schutting of eenvoudigweg het snoeien van een struik. Voor al dit soort vragen kan je bij Zwammerdam Zorgt terecht. Belangrijke mensen in deze commissie waren in 2020 Bram Strookman en Barbara Sneller. Bram heeft zich in de loop van het jaar teruggetrokken uit Zwammerdam Zorgt.

In deze commissie hebben nu zitting:
• Hans ‘t Hart;
• Barbara Sneller;
• Marc Samson.

De commissie heeft in deze samenstelling een doorstart gemaakt, waarbij het takenpakket en de verantwoordelijkheden van de commissie nog eens kritisch zijn bekeken. Dit heeft geresulteerd en een protocol voor de dienstverlening.
Commissie Lindenhovestraat. Deze commissie heeft zich met name gericht op het verbeteren van de inrichting van deze straat. Jarenlang heeft deze commissie geijverd om deze straat veiliger te maken, minder overlast voor de aanwonenden te bereiken en tegelijkertijd het bedrijfsverkeer zo min mogelijk te hinderen. Helaas heeft deze commissie geen succes bij de gemeente Alphen aan den Rijn kunnen bereiken. Het lijkt er daarom op dat de huidige inrichting voor het grootste deel gehandhaafd zal blijven. Slechts enkele cosmetische aanpassingen zullen gerealiseerd worden.
Commissie voor de kerstversiering. Naar aanleiding van een BVZ inloopbijeenkomst over kerstversiering in Zwammerdam is een groep vrijwilligers actief aan de slag gegaan om het dorp jaarlijks in kerstsferen te brengen. De gemeente heeft een financiële bijdrage verzorgd en de ornamenten die door Ipse de Bruggen zijn gemaakt zijn hergebruikt. Er is echter ook nagedacht over een nieuwe invulling van de kerstversiering. Ook voor 2020 hebben we geprobeerd het aantal verlichte kerstbollen uit te breiden. Door de coronamaatregelen is het echter niet gelukt meer bollen uit China geleverd te krijgen. Wel hebben we kerstbomen gratis verspreid over het dorp.
In dit kader willen we ook nog even wijzen op de vlaggenactie. Sinds een aantal maanden sieren – op initiatief van Denise Gaillard – de Damse vlaggen onze straten. We gebruiken deze vlaggen nu ook als teken van solidariteit. De vlaggen zijn overigens nu weer in groot en klein formaat “ruim” beschikbaar.

Overleg met derden
Met de Gemeente Alphen aan den Rijn hebben we contact gehad bij informele gebeurtenissen, zoals bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Alphen, maar ook hebben we regelmatig gesproken met gemeenteambtenaren over inrichtingsvraagstukken. Belangrijk in deze te vermelden is dat we in 2020 een aantal keer met vertegenwoordigers van de gemeente Alphen aan den Rijn om tafel hebben gezeten. Onder andere hebben we gesproken over de rollen die de BVZ kan vervullen als intermediair tussen de gemeente en de Dammenaren. We hebben hier nogmaals aangegeven dat we geen door de bewoners van ons dorp gekozen instelling zijn. We proberen ons een beeld te vormen over de ideeën en klachten die er in ons dorp zijn en deze willen we onder de aandacht brengen van de gemeente. We hebben hier echter geen alleenrecht op. Dus als er groepen of individuele bewoners zijn die problemen of mogelijkheden zien in Zwammerdam dan kunnen zij direct met de gemeente contact opnemen.
In 2009 is een Dorpsvisie voor Zwammerdam voor de periode 2010 – 2020 onder leiding van de gemeente Alphen aan den Rijn opgesteld. Nu 2020 is gepasseerd leek het ons een goed plan deze visie tegen het licht te houden en wellicht een nieuwe op te stellen. Het alleen even ernaar kijken en een aantal high-lights uit de afgelopen 10 jaar te benoemen leek een aantal mensen te beperkt. Zodoende zijn we nu bezig (onder initiatief van Jozef Kindt) een nieuwe visie op te stellen. We willen deze nader met u bespreken op de ALV-bijeenkomst.
De gemeente Alphen aan den Rijn is ook actief geweest met het opstellen van een brede strategische visie voor de hele gemeente voor de periode 2020 – 2030. Deze is begin maart 2021 gepubliceerd.

Damse zaken die je raken, een regelmatige bijeenkomst van en voor bewoners van ons dorp waar burgers met elkaar in gesprek kunnen over actuele zaken blijkt een succes te zijn. De digitale bijeenkomst in oktober 2020 ging over diverse zaken in Zwammerdam.
Ad hoc gebeurtenissen

Nieuwjaarsreceptie. Ieder jaar begint met nieuwjaar en ook dit jaar hebben we als BVZ een nieuwjaarsreceptie gehouden in ’t Gezwam. Wethouder van Velzen was weer van de partij en de Bucket Boyz hebben opgetreden. De vrijwilligersprijs ging in 2020 naar Stoffer en Blik.
Sportpark. Bij de inloopbijeenkomst over sporten en spelen in Zwammerdam is gebleken dat de iets oudere jeugd weinig sport en spel mogelijkheden heeft in ons dorp. De gemeente heeft geïnvesteerd en in korte tijd is in het Ziendepark een aantal sporttoestellen geplaatst. Er staat nu een heus Callanetics park. Deze werd door de wethouder en onder toeziend oog van de jongeren in gebruik genomen. We merken dat ze steeds beter bekend worden en steeds vaker gebruikt worden. Steeds vaker zien we individuele sporters of groepen sporters zich hier in het zweet werken voor bootcamp-activiteiten. We verwachten dat ook in het komende jaar mensen de weg naar het park weten te vinden.

Supermarkt.
Aan het eind van het 2019 hebben we ons weer kunnen verheugen in de opening van een supermarkt in het dorp. Weliswaar niet heel erg groot, maar we zien dat steeds meer mensen deze winkel gebruiken voor hun (laatste) boodschappen en blijkt dit een ontmoetingspunt te zijn voor diverse bewoners. Fijn dat er zo weer wat extra leven in het dorp komt. De supermarkt is een initiatief van Ipse de Bruggen, voor wiens cliënten het een dagbestedingsactiviteit is. De Coöp levert de producten en Ipse het personeel. Er is ook onder inwoners van Zwammerdam een oproep gedaan voor vrijwilligers en op zaterdag staan er regelmatig Dammenaren die de winkel runnen.
Door dit initiatief komen de bewoners van Zwammerdam en Ipse de Bruggen weer wat nader tot elkaar en de winkel is voor iedereen een positieve impuls in het dorp. Bovendien is er een PostNL locatie in de winkel aanwezig, waardoor ook pakketten kunnen worden gebracht en opgehaald. Er zijn nu plannen de winkelcapaciteit uit te breiden.

Tenslotte
Tot slot willen we in dit jaarverslag nog vermelden dat wij als bestuur met veel plezier hebben gewerkt aan de belangenbehartiging van ons mooie Zwammerdam. Hoewel er vast een en ander aangemerkt kan worden op ons handelen, zijn wij als vrijwilligers met de beste intenties bezig om ons dorp te vertegenwoordigen en streven wij ernaar om zaken te verbeteren en de continuïteit van Zwammerdam te borgen.

Financieel Jaarverslag

Toelichting bij het resultaat
• De Kerstbijdrage van de Gemeente was ivm de Covid maar € 500
• De opbrengst is van de Winterfair gehouden in december 2019
• Het resultaat van 2019 was € 1.580, dit is verdubbeld in 2020 door annuleren van activiteiten
• Er zijn veel vlaggen verkocht door de actie “Samen strijden tegen Corona”

Toelichting bij de balans:
• De voorraad vlaggen was nihil op 31 dec; er zijn extra veel verkocht door de vlaggenactie.
• De bankrekening van de AED-commissie is opgeheven en als reservering op de balans opgenomen.

Scroll naar boven

Volg Damse Zaken via e-mail

Voer uw naam en e-mail in en ontvang wekelijks een notificatie met de laatste Damse Zaken

Naam(Vereist)