Belangenvereniging Zwammerdam

STATUTEN
1. Algemene Bepalingen.
1.1.1 De naam van de vereniging is Belangenvereniging Zwammerdam te Zwammerdam, gemeente Alphen aan den Rijn
1.1.2 De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.
1.2.1 De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de inwoners van Zwammerdam op het gebied van wonen en leven.
1.3 De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
• Ten aanzien van de bevolking van Zwammerdam door middel van regelmatig overleg te komen tot het formuleren van voorstellen, die kunnen bijdragen tot bovengesteld doel
• Ten opzichte van overheids- en andere instanties die handelingen te verrichten, die bovenstaand doel bevorderen
1.4 Bij Huishoudelijk Reglement, door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen, kunnen nadere regels betreffende de vereniging worden gesteld. Deze mogen niet in strijd zijn met de wet of met de Statuten. Het Huishoudelijk Reglement kan te allen tijde worden gewijzigd. In gevallen waarin de wet, de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist het bestuur.

 

2. Van de leden.
2.1 De leden worden onderscheiden in:
• Natuurlijke personen;
• Rechtspersonen.
2.2 Het bestuur beschikt over de toelating van leden; indien het afwijzend beschikt, kan de Algemene Ledenvergadering op verzoek van het kandidaat lid, het bestuur gehoord, alsnog tot toelating beslissen.
2.3 Het lidmaatschap eindigt door:
a) Opzegging door het lid casu quo overlijden;
b) Opheffing van de rechtspersoon;
c) Opzegging door de Algemene Ledenvergadering;
d) Royement.
2.4 Een lid kan geroyeerd worden:
a) Door het bestuur, indien het lid zijn contributie niet betaalt.
b) Door de Algemene Ledenvergadering, indien het lid handelt in strijd met de Statuten, reglement of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Hangende een besluit van de Algemene Ledenvergadering kan zo’n lid door het bestuur geschorst worden.
Voor het geval een lid door het bestuur wordt geroyeerd, staat de betrokkene binnen vier weken beroep op de Algemene Ledenvergadering open.
Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
Op de eerste volgende Algemene Vergadering zal het beroep dienen.

De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zich tijdens de vergadering te verdedigen gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst. De betrokkene is evenwel bevoegd de vergadering waarin zijn beroep wordt behandeld bij te wonen en dan het woord te voeren. Hij heeft echter geen stemrecht.
2.5 Het stemrecht van een rechtspersoonlijk lid wordt uitgeoefend door een door de rechtspersoon aan te wijzen natuurlijke persoon

3. Van het bestuur.
3.1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen, met een minimum van vijf.
3.2. De leden van het bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering uit de natuurlijke leden en/of schriftelijk gevolmachtigden van de rechtspersoonlijke leden gekozen. De bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.
3.3 Het bestuur kan geen besluiten nemen indien niet ten minste de helft van het getal zijner leden aanwezig is. Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen.
3.4 De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door zowel de voorzitter met de secretaris of penningmeester, dan wel door secretaris met de penningmeester. Het bestuur is bevoegd, na verkregen goedkeuring van de Ledenvergadering, tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden, bezwaren van register goederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt. Het bestuur is bevoegd, na verkregen goedkeuring van de ledenvergadering, tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden, bezwaren van register goederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt.
3.5 Het bestuur voert de besluiten van de Algemene Ledenvergadering uit en bereidt ze voor.
3.6 Het bestuur kan uit haar midden een dagelijks bestuur aanwijzen; De bevoegdheden worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld.
3.7 De zittingsduur van de leden van het bestuur is één jaar. Elk jaar treedt het bestuur in zijn geheel af.

4. Van de Algemene Ledenvergadering.
4.1 Het hoogste gezag binnen de vereniging wordt uitgeoefend door de ledenvergadering.
Ieder lid heeft één stem.
Het stemrecht kan worden uitgeoefend bij schriftelijke volmacht.
4.2 De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn tevens voorzitter en secretaris van de ledenvergadering.
4.3 Tenzij wet, Statuten of Huishoudelijk Reglement anders voorschrijven, besluit de ledenvergadering bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
4.4 De ledenvergadering wordt bijeengeroepen door of namens de voorzitter.

De Algemene Ledenvergaderingen worden namens de voorzitter door zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving, welke aan de leden wordt toegezonden, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en vergadering niet meegerekend.
4.5 De ledenvergadering vergadert minstens éénmaal per jaar.
4.6 De voorzitter is verplicht op met redenen omkleed verzoek van vijftien leden een ledenvergadering bijeen te roepen, binnen vier weken. Indien de voorzitter weigert of in gebreke blijft, zijn de verzoekende leden gezamenlijk gerechtigd een ledenvergadering bijeen te roepen en zondig voor de duur van die vergadering een voorzitter aan te wijzen.
4.7 De ledenvergadering beslist over:
a. De begroting en het financiële verslag;
b. De contributie;
c. Het jaarverslag van het bestuur;
d. Het te voeren beleid.
4.8 Over personen wordt schriftelijk met ongetekende briefjes, over zaken mondeling gestemd, naar regelen in het Huishoudelijk Reglement nader omschreven.
4.9 De voorzitter is gerechtigd in bijzondere gevallen andere personen dan leden of gevolmachtigden van leden tot de vergadering toe te laten, en deelt dit aan het begin van de vergadering mee.

5. Van Commissies en Werkgroepen.
5.1 Zowel de ledenvergadering als het bestuur kunnen commissies en/of werkgroepen met een welomschreven opdracht instellen. De opdracht vermeldt binnen welke tijd rapport casu quo een interim-rapport moet worden uitgebracht.
De commissie of werkgroep rapporteert aan het orgaan dat haar instelde.

6. Van financiële zaken.
6.1 Het boekjaar loopt van één maart tot één maart van het volgend jaar.
6.2 De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a) Contributies;
b) Donaties;
c) Subsidies;
d) Renten en andere baten.
6.3 Het bestuur brengt op een ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een rekening van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.
Het bestuur is bevoegd, na verkregen goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden, bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt.

6.4 Een kascommissie van twee leden onderzoekt de in artikel 6.3 bedoelde balans en rekening van baten en lasten, alsmede de boeken en bescheiden van de penningmeester en brengt de in artikel 6.3 bedoelde vergadering verslag van haar bevindingen uit.
6.5 Het bestuur legt voorts aan de in artikel 6.3 bedoelde ledenvergadering een begroting voor alsmede een contributievoorstel voor het volgende boekjaar.
De ledenvergadering stelt één en ander vast.

7. Slotbepalingen
7.1 Een besluit tot wijziging van deze Statuten of tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een ledenvergadering, waarin tenminste twee / derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, met ten minste twee / derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Indien in de vergadering, waarin het voorstel tot zo’n besluit aanhangig is gemaakt, het vereiste aantal leden niet aanwezig is, kan na vier weken een tweede vergadering worden gehouden, waarin omtrent het voorstel een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden met ten minste twee / derde der geldig uitgebrachte stemmen.
7.2 Een besluit tot ontbinding vermeldt de bestemming van het batig saldo van de vereniging.
7.3 Het dagelijks bestuur, zo dit is ingesteld, en anders een bij het besluit tot ontbinding aan te stellen commissie van drie bestuursleden is belast met de vereffening en brengt hiervan verslag uit aan de leden.
7.4 Het bestuur zal de vereniging doen inschrijven in het verenigingsregister gehouden door de Kamer van Koophandel te Leiden.

Scroll naar boven

Volg Damse Zaken via e-mail

Voer uw naam en e-mail in en ontvang wekelijks een notificatie met de laatste Damse Zaken

Naam(Vereist)