Belangenvereniging Zwammerdam

Huisreglement Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam


Voor wie zijn de Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam?

Alle kinderen die wonen in Zwammerdam, dan wel die wonen tussen de Alphense Hefbrug en de Crolesbrug in Bodegraven, die in Zwammerdam op school zitten en/of naar het Kinderdagverblijf/BSO in Zwammerdam gaan, zijn welkom om deel te nemen aan de Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam.

 

De Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam is toegankelijk voor kinderen vanaf 3 jaar tot en met Groep 8 van de basisschoolgroepen, die zich hebben ingeschreven en hebben betaald.

Kinderen vanaf 3 jaar tot en met 6 jaar vallen onder ‘VKS-Klein’. Kinderen van 6 jaar tot en met groep 8 vallen onder ‘VKS-Groot’. Kinderen van 6 jaar hebben de keuze om deel te nemen aan VKS-Klein of VKS-Groot.

 

Toegankelijkheid van de Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam?

De Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam vinden plaats in de laatste week van de basisschool-zomervakantie (regio Midden-Nederland). Voor VKS-Groot vindt de VKS-week plaats op het terrein van Ipse de Bruggen, achter de kinderboerderij: de oude ‘paardenbak’. Voor VKS-Klein vindt de VKS-week plaats op het schoolplein van de Zwanenburcht aan de Buitendorpstraat.

De reguliere openingstijden van VKS-Klein zijn: maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en woensdag van 10.00 tot 13.00 uur.

De reguliere openingstijden Van VKS-Groot zijn: maandag van 10.00 uur tot 15.30 uur, dinsdag van 9.30 uur tot 15.30 uur, woensdag van 9.30 uur tot 15.00 uur en woensdagavond van 19.00 uur tot 0.00 uur. Een kwartier na aanvang van VKS-Klein gaat het op slot.

Mogelijk zijn er uitzonderingen op deze reguliere openingstijden. Kijk hiervoor in het programma.

 

Het is voor ouders niet toegestaan om de huttenbouwterreinen te betreden tijdens het VKS-weekprogramma. Uitzondering op deze regel is de timmerdag bij VKS-Groot op maandag, het afsluitende optreden om 12.30 uur bij VKS-Klein op de woensdagochtend en de Vrijmarkt bij VKS-Groot op de woensdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.

 

Deelname

Deelname aan de Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam is uitsluitend mogelijk voor kinderen vanaf 3 jaar tot en met Groep 8 van de basisschool. De deelnemer mag alleen aan de VKS-week deelnemen indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. Indien de deelnemer zich heeft ingeschreven, het inschrijfgeld heeft voldaan, maar toch verhinderd is om aan de VKS-week deel te nemen, dan wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Naast de ‘persoonlijke’ inschrijving voor VKS-Groot, dient de deelnemer zich ook per hut in te schrijven, waarbij een maximum geldt van acht personen per hut.

 

Overnachten in de hut

Op de woensdagavond na de Vrijmarkt en het nachtspel mogen de kinderen in hun eigen hut blijven slapen. Per hut wordt geregistreerd wie er wel of niet blijft slapen. Het is niet toegestaan dat kinderen jonger dan 6 jaar blijven slapen. Ook is het niet toegestaan dat ouders/verzorgers in de hut van hun kind(eren) blijven slapen. De kinderen dienen zelf voor warme kleding en slaapbenodigdheden te zorgen.

 

Na het nachtspel is er de mogelijkheid om de kinderen die niet blijven slapen op te halen. Als een kind ’s nachts alsnog naar huis wil, dan zal hij/zij naar huis worden gebracht. Ook kinderen die zich niet aan de regels houden zullen naar huis worden gebracht. Het thuisbrengen van kinderen zal te allen tijde geschieden door twee (vrouwelijke) personen van de organisatie.

 

Overige ‘spelregels’

 • Bij deelname aan de Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam wordt aangeraden om oude kleding te dragen. Voor VKS-Groot geldt tevens dat de kinderen dichte schoenen moeten dragen. In verband met rondslingerende spijkers is het dragen van slippers verboden;
 • Kinderen dienen zelf gereedschap (hamer, zaag en nijptang) mee te nemen. Ook een kwast voor het verfwerk is noodzakelijk. Het meenemen van eigen hout en het gebruik van schroeven en boormachines is niet toegestaan. De Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam zorgt voor spijkers;
 • Op en rond het terrein van de Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam mag geen alcohol worden genuttigd;
 • Het is niet toegestaan om cafeïne houdende dranken, zoals Red-Bull etc., in het bezit te hebben, dan wel te nuttigen;
 • Tijdens de Vrijmarkt is het te koop aanbieden van levende dieren verboden;
 • Gevonden voorwerpen zijn gedurende de VKS-week af te halen bij de organisatie in de tent. Na de VKS-week zullen de gevonden voorwerpen in de hal van de gymzaal aan de Buitendorpstraat worden gelegd;
 • Het afbreken van de hutten hoort ook bij de VKS-week, dus iedere deelnemer wordt geacht op donderdag om 13.00 uur aanwezig te zijn om te helpen met het afbreken en opruimen van de hutten;
 • Alle instructies die door het bestuur, de overige organisatoren, de vrijwilligers van Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam (inclusief verkeersregelaars, EHBO-leden en andere in opdracht van het bestuur werkende personen) dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

 

 

 

Vrijwilliger/maatschappelijke stage

Deelname als vrijwilliger aan de Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam is bij VKS-Klein toegestaan wanneer de vrijwilliger ten minste in de tweede klas van de middelbare school zit (en dus minimaal twee jaar van de basisschool af is). Vanaf 16 jaar is het ook mogelijk om als vrijwilliger bij VKS-Groot deel te nemen. De vrijwilligers van de Vakantie Kinder Spelen

 

Zwammerdam zijn herkenbaar aan de VKS-kleding. Voor vrijwilligers is geen inschrijfgeld van toepassing.

 

Bij de Vakantie Kinder Spelen is het ook mogelijk om maatschappelijk stage te lopen. Dit doe je door stage te lopen als vrijwilliger bij VKS-Klein of VKS-Groot (afhankelijk van de leeftijd). Na afloop zal de coördinator maatschappelijk stage het beoordelingsformulier invullen, welke op school dient te worden ingeleverd. Ook voor maatschappelijke stages is geen inschrijfgeld verschuldigd, maar er wordt ook geen stagevergoeding betaald.

 

Verantwoordelijkheden ouders/verzorgers

Ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het brengen en halen van de kinderen. De Vakantie Kinder Spelen biedt geen mogelijkheid tot opvang van kinderen buiten de eerder genoemde openingstijden.

De kinderen van VKS-Groot krijgen aan het begin van de VKS-week een nummer op hun hand geschreven, bij VKS-Klein ontvangen de kinderen een button met naam.

 

De organisatie van de Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam is niet verantwoordelijk voor het weglopen van kinderen. Het is aan de ouders zelf om te bepalen of hun kind(eren) zelfstandig mee kan/kunnen doen aan de VKS-week. Indien een kind zonder toestemming het terrein verlaat, betekent dit uitgesloten worden van verdere deelname aan de VKS-week.

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan de VKS-week is op eigen risico. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van personen welke zich op het VKS-terrein bevinden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.

 

Foto’s, video-opnamen

Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam maakt steeds meer gebruik van internet (Zwammerdam.net en Facebook) als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s en video’s. Het gaat derhalve om algemeen toegankelijke media, waar de informatie vrij vanaf gehaald kan worden. Op het moment dat je het terrein betreedt geef je automatisch toestemming voor het maken van foto’s/ videomateriaal, welke geplaatst kunnen worden op onze Facebookpagina en www.zwammerdam.net, wil je dit niet geef het dan van te voren even aan bij de organisatie.

 

 

Persoonsgegevensverwerking

Voor de verwerking van de persoonsgegevens wordt verwezen naar het Privacybeleid dat door de Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam wordt gehanteerd.

 

De organisatie

Het bestuur van Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam bestaat uit:

Arjen van Arkel à Voorzitter, coördinatie VKS-Groot (06-51170251)

Fleur van Dijk à Secretaris, coördinatie VKS-Groot (06-11350711)

Sander Leuverink à Penningmeester, coördinatie VKS-Groot (06-11044730)

 

Overige organisatieleden:

Carmen Lodder à coördinatie VKS-Groot

Thom de Bruin à coördinatie VKS-Groot

Ron Loos à coördinatie VKS-Groot

Eshter van Wijk à coördinatie VKS-Klein

Irene Nieuwland à coördinatie VKS-Klein

Mandy van Roessel à coördinatie VKS-Klein

 

Contactgegevens

Adres bestuur:

Stichting Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam

p/a Arjen van Arkel

Dr. Schreuderstraat 7

2471 PP Zwammerdam

Telefoon (in geval van nood): 06-51170251

Emailadres: vkszwammerdam@gmail.com

KvK-nummer: 52634418

 

Privacyverklaring

Stichting Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam, ook wel VKS Zwammerdam, gevestigd aan de Dr. Schreuderstraat 7, 2471 PP Zwammerdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het bestuur van Stichting Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam is de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam. Wij zijn te bereiken via e-mailadres: vkszwammerdam@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zwemdiploma

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Informatie over gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vkszwammerdam@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 

 

 

 • U te kunnen bellen of e-mailen in noodgevallen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam verstrekt geen gegevens aan derden om t voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,

 

 

 

door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar vkszwammerdam@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

 

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via vkszwammerdam@gmail.com

Contactgegevens:
Stichting Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam

Dr. Schreuderstraat 7

2471 PP Zwammerdam

E-mail: vkszwammerdam@gmail.com

KVK- nummer: 52634418

Telefoonnummer (bij nood tijdens de VKS-week): 06-51170251

Scroll naar boven

Volg Damse Zaken via e-mail

Voer uw naam en e-mail in en ontvang wekelijks een notificatie met de laatste Damse Zaken

Naam(Vereist)