Belangenvereniging Zwammerdam

Mobiel cultuurpodium Zwammerdam

In het kader van de actie “Wat te doen met 10 miljoen” heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een mobiele cultuurpodium aan de bevolking van Zwammerdam geschonken.

• Dit podium is onder gebracht in een stichting die tot doel heeft dit podium te exploiteren.
• Het bestuur van deze stichting is samengesteld uit leden van Zwammerdamse verenigingen.
• Deze verenigingen mogen het podium gebruiken.
• Die dagen dat het podium niet in gebruik is door Zwammerdamse verenigingen, wordt het podium verhuurd aan derden.

Technische specificaties

Een mobiel Podium
Lengte podium 8 meter
Breedte podium 6,5 meter.
Hoogte podium 3 meter.
Hoogte straat niveau c.a. 120 cm
“Wings”, afmetingen circa 1.7 x 1.3 x 2.6 meter
(2 langwerpige zuilen aan beide zijkanten)
Afgedekt met PVC zeilen, zwarte binnen -en blauwe buitenzijde.
Rijklaar gewicht 3500 kg

Voor informatie of reserveren klik hier

 

 

Verhuurvoorwaarden podium


De volgende voorwaarden zijn van kracht:
Artikel 1
1. Gedurende de tijd, dat huurder over het podium beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van het
podium voor rekening van de huurder.
2. Eventuele transportkosten van het podium zijn voor rekening van de huurder.
Artikel 2
Reparaties aan het podium zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.
Artikel 3
De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals
verzekeringsbewijs, kentekenbewijs, instructieformulieren en eventuele grensdocumenten.
Artikel 4
De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot het podium geen andere
verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of
verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf
en voor eigen rekening worden gesloten.
Artikel 5
1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het podium met
toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met
schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt.
2. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder
op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WA-verzekering van de verhuurder
geen dekking mocht worden gegeven.
3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die
aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder
en/of de bestuurder en/of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes,
transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor
zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid.
4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder
verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan het podium, dat reeds aanwezig was bij
de aanvang van de huur.
Artikel 6
In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van
het podium en opgetreden met betrekking tot het podium en/of enig daarbij behorend document en/of
enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de
verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De
huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie
proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en
bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder
te lijden schade aansprakelijk zijn.
Artikel 7
Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van het podium of bijrijder(s)
daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van het
podium met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.
Artikel 8
Indien het podium per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien het podium
niet ’s avonds voor 24.00 uur terug is gegeven aan de verhuurder. Bij langer gebruik van het podium dan
overeengekomen gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst
van kracht, zolang niet de afgesproken maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden.
Artikel 9
Indien het podium niet binnen de afgesproken ophaal tijd leeg wordt opgeleverd, wordt na 15 minuten van
de afgesproken ophaaltijd een bedrag van € 100,00 excl. BTW per uur in rekening gebracht.
Artikel 10
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te
ontbinden, indien naar zijn oordeel het podium door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
Artikel 11
Huurder dient als goed huisvader met het podium om te gaan.
Artikel 12
Het podium dient na gebruik bezemschoon te worden opgeleverd.

Voor een compleet arrangement www.tango-events.nl

Voor informatie of reserveren  redactie@zwammerdam.net 

 

Scroll naar boven

Volg Damse Zaken via e-mail

Voer uw naam en e-mail in en ontvang wekelijks een notificatie met de laatste Damse Zaken

Naam(Vereist)